Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Haier Benelux (hierna “Haier Benelux” en de “Onderneming”)

Contactgegevens en maatschappelijke zetel:

Route de Lennik 451
B-1070 Anderlecht
België

Telefoon: +32.2.528.05.50

E-mail: benelux@haiereurope.com

Ondernemingsnummer: 0646815301

Haier Benelux zoekt, met het oog op constante innovatie, voortdurend naar methoden om de specificaties, het ontwerp en de productie van zijn producten te verbeteren. Hoewel we alle mogelijke inspanningen verrichten om producten met altijd actuele specificaties te creëren, is het mogelijk dat deze website niet de recentste informatie over de producten en diensten van Haier biedt of zelfs geen actueel overzicht van onze aanbiedingen biedt.

1. Acceptatie van de Algemene Voorwaarden en wijzigingen daarin

In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of ongeldig is onder het toepasselijk recht voor algemene voorwaarden, zal die bepaling als non-existent worden beschouwd. Alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven in dat geval van toepassing en blijven bindend voor de partijen.Haier Benelux behoudt zich het recht voor om op elk moment enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en online te publiceren. Als de gebruiker niet volledig akkoord gaat met deze bepalingen, moet het gebruik van de website onmiddellijk worden gestaakt.

2. Rechten

Alle rechten, waaronder het auteursrecht en rechten met betrekking tot de op deze website verwerkte gegevens en alle inhoud daarvan, zijn het eigendom van Haier Benelux of worden doorHaier Benelux gebruikt met toestemming van de houder van deze rechten. Het reproduceren, kopiëren, heruitgeven, downloaden, versturen, distribueren en verzenden van alle teksten, alle afbeeldingen, de grafische elementen, de logo’s, de knoppen en de pictogrammen is, evenals het selecteren en aanpassen van afbeeldingen, verboden. Het wijzigen van de broncode en software voor commerciële doeleinden of voor publicatie is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Haier Benelux of de eigenaar van de betreffende rechten eveneens verboden. Het aanpassen, veranderen of wijzigen van de inhoud en andere gegevens op de website is verboden, evenals het gebruik ervan voor andere doeleinden dan die met betrekking tot niet-commercieel persoonlijk gebruik. Het gebruik van deze website is beperkt tot wettelijk toegestane toepassingen. Haier Benelux behoudt zich het recht voor om de volledige inhoud van de website, inclusief de teksten en afbeeldingen, in welke vorm dan ook te gebruiken, met inbegrip van publicitaire doeleinden. Haier Benelux behoudt zich het recht voor om de inhoud van de website te beheren en ieder element ervan te bewerken of te verwijderen.

3. Aansprakelijkheid

Haier Benelux spant zich in om ervoor te zorgen dat de informatie op deze website juist, volledig en actueel is. De gebruiker gaat door van de website gebruik te maken, en dat vanaf het eerste bezoek, akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Behoudens de wettelijke rechten van de bezoeker, worden de website en alle gegevens, teksten, namen, afbeeldingen, foto‘s, logo‘s, hyperlinks, pictogrammen en overige elementen zonder uitzondering “als zodanig” verstrekt en zijn ze “beschikbaar” zonder enigerlei garantie of toestemming, al dan niet expliciet of impliciet. Haier Benelux kan in het bijzonder niet garanderen dat de informatie op deze website accuraat en volledig is, noch garanderen dat het gebruik van de website niet kan worden onderbroken of zonder fouten is, noch garanderen dat de voor de website gebruikte servers geen bugs of virussen bevatten. Haier Benelux kan in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie op de website of door op de website getoonde producten, met inbegrip van maar niet beperkt tot, zonder uitzondering, directe schade of gevolgschade en andere schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van gegevens of winsten, voortvloeiend uit contractuele acties, manipulaties of andere schadelijke acties die voortvloeien of verband houden met het gebruik van de site. Afgezien van alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden kan Haier Benelux niet aansprakelijk worden gesteld in geval van klachten met betrekking tot de werking of het gebruik van de website.

4. Externe Hyperlinks

Haier Benelux heeft geen controle over de externe websites die toegankelijk zijn via hyperlinks op de website. De gebruiker bezoekt ze op eigen risico. Haier Benelux is in geen geval verantwoordelijk voor de inhoud van een externe website of voor de hyperlink ermee.

5. Privacyverklaring 

5.1. Algemeen
In overeenstemming met het Italiaanse wetsbesluit 196/2003 ter bescherming van persoonsgegevens, zullen de vrijwillig verstrekte persoonlijke gegevens, voornamelijk in geautomatiseerde vorm, worden verwerkt door Haier Benelux (eigenaar van de verwerking), Via De Cristoforis 12-21100 Varese, Italië, om gevraagde producten en diensten te leveren of om de gebruiker op eigen verzoek op de hoogte te houden van initiatieven en aanbiedingen van Haier. De persoonlijke gegevens kunnen worden verwerkt door personen die verantwoordelijk zijn voor de bestellingen, de marketing en de klantenservice en kunnen worden gedeeld met bedrijven van de Haier Groep, waaronder bedrijven buiten de Europese Unie, Haier-helpdesks of bedrijven die belast zijn met het verzenden van reclamemateriaal, informatie over initiatieven en commerciële aanbiedingen, om de kwaliteit van de geleverde diensten te beoordelen en om statistieken te vervaardigen. Het staat de gebruiker vrij geen gegevens te verschaffen maar Haier zal dan niet in staat zijn om te reageren op verzoeken van gebruikers. De gebruiker heeft het recht om bevestiging te vragen over het bestaan van eventuele gegevens over hem en om kennis te nemen van de oorsprong, inhoud, doeleinden en verwerkingsmethoden ervan. Hij heeft het recht om de juistheid van de gegevens te controleren en om te eisen dat ze worden aangevuld, bijgewerkt, verwijderd, geanonimiseerd of geblokkeerd, en kan, indien ze wederrechtelijk worden verwerkt, schriftelijk bezwaar maken tegen de verwerking ervan (artikel 7 van het Italiaanse wetsbesluit 196/2003 en de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en vanaf 25 mei 2018 door de Verordening (EU) 2016/679 (GDPR)) bij Haier Benelux, T.a.v. “Hoofd verwerking persoonsgegevens”(“Responsible Privacy”), 115-123 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, Frankrijk.

Overeenkomstig de GDPR (EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016) brengen wij u ervan op de hoogte dat uw persoonsgegevens op de hierna omschreven manier door ons worden verwerkt.

De onderneming Haier Benelux, met maatschappelijke zetel te Lenniksebaan 451, 1070 Anderlecht, België (+ 32 2 528 05 50 / benelux@haiereurope.com ), verzamelt bepaalde gegevens over u met als doel voor u ‘cashback’-acties en wedstrijden te organiseren.

Deze aanpak is noodzakelijk voor de legitieme belangen van de onderneming Haier Benelux, want door het delen van deze informatie, kunnen wij klantenbinding creëren.

Wanneer u de gevraagde gegevens niet verstrekt, is het voor u niet mogelijk om deel te nemen aan de acties.

De persoonsgegevens die door ons worden verwerkt hebben betrekking tot uw burgerlijke staat en professionele gegevens, de informatie aangaande het (de) aangekochte product(en) alsook uw bankgegevens.

Deze gegevens zijn bestemd voor onze interne diensten (communicatie, marketing) en voor de onderneming die in opdracht van ons dergelijke acties onderneemt. 

Wij bewaren deze gegevens gedurende een periode van maximaal twee jaar, te tellen vanaf de uitvoering van de betaling die u hebt ontvangen, met uitzondering van uw bankgegevens (deze worden binnen zes maanden na de uitgevoerde betaling gewist).

In toepassing van artikels 16 tot 21 van de GDPR en binnen de strikte voorwaarden die door deze worden voorzien, hebt u een recht op bezwaar tegen en beperking van de verwerking, evenals een recht op toegang, correctie, verwijdering en overdraagbaarheid van uw gegevens.

U kunt deze rechten uitoefenen door schriftelijk via briefpost of e-mail (benelux@haiereurope.com) contact op te nemen met onze maatschappelijke zetel. Deze aanvraag moet vergezeld zijn van een kopie van uw identiteitskaart.

Indien u de bovenbedoelde rechten niet kunt uitoefenen, kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

5.2. Verwerking van persoonsgegevens

De Onderneming leeft tevens de Belgische wet na van 8 december 1992 met betrekking tot het verwerken van persoonlijke gegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 en vanaf 25 mei 2018 door de Verordening (EU) 2016/679 (GDPR), waarin rekening wordt gehouden met de Europese richtlijn van 24 oktober 1995. Deze wet bepaalt dat de persoon die, of het bedrijf dat, persoonsgegevens verzamelt, daarvoor de toestemming moet hebben van de persoon over wiens persoonsgegevens het gaat, dat deze gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten worden verzameld voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden.

Haier Benelux verzamelt persoonsgegevens die haar door de bezoeker van de website worden overgemaakt via het contactformulier, het productregistratieformulier, het formulier voor aanvraag van een herstelling of bij het inschrijven op de nieuwsbrief.

Daarbij kunnen de volgende gegevens worden verzameld: uw voornaam, naam, adres, bedrijfsnaam, beroep, leeftijd, gebruikersnaam, wachtwoord, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens / kredietkaartinformatie.

De aldus bekomen gegevens worden door Haier Benelux enkel gebruikt om de bezoeker de eventueel gevraagde dienst te leveren, de registratie van de bezoeker mogelijk te maken zodat hij kan worden gecontacteerd in verband met de door hem gestelde vragen, om Haier Benelux in staat te stellen om de kwaliteit van haar dienstverlening te verbeteren en om Haier Europe Trading toe te laten u op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn voor u.

De bezoeker van de website bevestigt zijn toestemming met de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens door het aanklikken van een vakje dat daarvoor is bestemd bij het versturen van het contactformulier, het productregistratieformulier, het formulier voor aanvraag van een herstelling of bij het inschrijven op de nieuwsbrief.

Haier Benelux kan uw persoonsgegevens bovendien ook verwerken op basis van andere verwerkingsgronden, meer bepaald:

wanneer dit noodzaakzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Haier Benelux en de betrokkene;
wanneer dit noodzakelijk is om de gerechtvaardigde belangen van de Onderneming te behartigen;
om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op basis van een gerechtelijk bevel;
voor de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag die aan Haier Europe Trading wordt opgedragen.

U kunt uw persoonlijke gegevens op ieder moment inkijken, wijzigen en/of (laten) verwijderen in het persoonlijk account of door contact op te nemen via benelux@haiereurope.com.

Tevens heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken middels melding op het voormelde e-mailadres, alsook om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (02) 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be

De bezoeker wordt verzekerd van de bescherming van de privacy van zijn persoonsgegevens door het gebruik van een SSL-certificaat op Domain Validation level, uitgereikt door cPanel, Inc.

5.3. Contactformulier

Wanneer de bezoeker gebruik maakt van het contactformulier op de website, zal Haier Benelux deze gegevens enkel en alleen bewaren en gebruiken om de bezoeker terug te kunnen contacteren, om hem de eventueel gevraagde dienst te kunnen leveren en om hem via (elektronische of gewone) post op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn.

De bezoeker zal bij het verzenden van het contactformulier worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor hij uitdrukkelijk zijn toestemming verleent met de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Deze gegevens blijven bewaard zolang zij noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen. De gegevens kunnen op ieder moment worden ingekeken, gewijzigd en verwijderd door contact op te nemen via benelux@haiereurope.com.

5.4. Productregistratieformulier

Wanneer de bezoeker gebruik maakt van het productregistratieformulier op de website, zal Haier Benelux deze gegevens enkel en alleen bewaren en gebruiken om de bezoeker terug te kunnen contacteren, om hem de eventueel gevraagde dienst te kunnen leveren en om hem via (elektronische of gewone) post op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn.

De bezoeker zal bij het verzenden van het productregistratieformulier worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor hij uitdrukkelijk zijn toestemming verleent met de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Deze gegevens blijven bewaard zolang zij noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen. De gegevens kunnen op ieder moment worden ingekeken, gewijzigd en verwijderd door contact op te nemen via benelux@haiereurope.com.

5.5. Formulier voor aanvraag van een herstelling

Wanneer de bezoeker gebruik maakt van het formulier voor aanvraag van een herstelling op de website, zal Haier Benelux deze gegevens enkel en alleen bewaren en gebruiken om de bezoeker terug te kunnen contacteren, om hem de eventueel gevraagde dienst te kunnen leveren en om hem via (elektronische of gewone) post op de hoogte te houden van aanbiedingen en producten waarvan wij redelijkerwijze mogen aannemen dat zij interessant kunnen zijn.

De bezoeker zal bij het verzenden van het formulier voor aanvraag van een herstelling worden verzocht om een vakje aan te klikken waardoor hij uitdrukkelijk zijn toestemming verleent met de verwerking van zijn persoonsgegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Deze gegevens blijven bewaard zolang zij noodzakelijk zijn voor de verwerkingsdoelen. De gegevens kunnen op ieder moment worden ingekeken, gewijzigd en verwijderd door contact op te nemen via benelux@haiereurope.com.

5.6. Beperking van het gebruik van persoonsgegevens

De Onderneming verbindt zich ertoe om geen enkele persoonlijke informatie door te geven aan andere organisaties met al dan niet commerciële doeleinden.

5.7. Kinderen

Haier Europe Trading heeft niet de intentie om bewust gegevens te verzamelen van gebruikers van de website die jonger zijn dan zestien jaar, of om marketingacties naar hen toe te voeren.

De verkoper adviseert ouders om betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder dat daarvoor de nodige ouderlijke toestemming werd gegeven.

Zodra een persoon die een ouderlijke verantwoordelijkheid draagt merkt dat zijn of haar kind zonder ouderlijke toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan Haier Benelux, verzoekt de verkoper hem of haar om Haier Benelux te contacteren via benelux@haiereurope.com.Haier Benelux zal dan binnen een redelijke termijn alle betrokken bestanden verwijderen uit haar systeem.

6.Cookie policy
Door het gebruik van cookies verzamelt Haier Benelux uw persoonsgegevens. Onder de toegepaste wetgeving rond GDPR is uw toestemming vereist. Door het accepteren van de pop-up met betrekking tot de cookie policy verleent u Haier Benelux deze uitdrukkelijke toestemming. U kan op ieder ogenblik uw toestemming over het gebruik van cookies door Haier Benelux intrekken.

6.1.Haier Benelux

Cookies zijn tekstbestanden die door Haier Benelux op uw computer of mobiel toestel worden geïnstalleerd. Met behulp van deze cookies kan Haier Benelux informatie verzamelen over uw gedrag op de website. We kunnen op die manier ook ook de bezoekers op de Haier Benelux website tellen en analyseren hoe ze door de website navigeren. Zo kunnen de bezoekers voor profileringsdoeleinden gebruikt worden en kunnen we de website steeds verbeteren. De bezoeker kan zijn toestemming steeds intrekken door een e-mail te sturen naar benelux@haiereurope.com. De website van Haier Benelux maakt gebruik van verschillende cookies die we in volgende tabel oplijsten. Haier Benelux maakt ook gebruik van cookies geplaatst door derden.

In de onderstaande tabel vindt u meer informatie over de afzonderlijke cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken:

Cookie Doeleinde Data ontvanger Verwijdering
wordfence_verifiedHuman Veiligheid Haier Benelux 1 dag
wfvt_2651982571 Herkenning bezoeker Haier Benelux 20 jaar
uncodeAI.screen Herkenning bezoeker Haier Benelux 20 jaar
uncodeAI.images Herkenning bezoeker Haier Benelux 20 jaar
uncodeAI.css Herkenning bezoeker Haier Benelux 20 jaar

6.2 Google en Google Analytics

De website van Haier Benelux gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. Om Google Analytics te kunnen gebruiken plaatst Google Inc. cookies op uw computer of mobiel toestel. In opdracht van Haier Benelux zal Google Analytics deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren en om te rapporteren. U kunt het gebruik van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door een browser plug-in te installeren met volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

De volgende cookies worden door Google en Google Analytics ingesteld:

Cookie Doeleinde Data ontvanger Verwijdering
_ga Analyse Google 2 jaar
_gid Analyse Google 2 dagen

6.3 Het gebruik van cookies beletten

U kunt steeds cookies blokkeren door de instelling op uw browser te activeren die ervoor zorgt dat alle of enkele cookies worden geweigerd. Als u uw browserinstellingen aanpast om alle cookies te blokkeren, is het mogelijk dat u geen toegang krijgt tot bepaalde of alle delen van onze website. Voor vragen of inlichtingen rond de cookie policy kunt u steeds Haier Europe Trading contacteren.

6.7.Nuttige links omtrent het beheer van cookies op uw browser:

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL